תקנון

מען – עמותה לסיוע לעובדים (ע"ר)

מטרות העמותה העיקריות:

לסייע, להדריך ולייצג עובדים במטרה לשפר את שכרם ואת זכויותיהם הסוציאליות. לפעול להרמת קרנו של העובד בחברה. לקיים פעילות חברתית ותרבותית עבור העובדים.

תקנון העמותה 

סימן א': חברות

קבלת חברים

1. (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה; סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

זכויות וחובות של חבר

2. (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלה או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) ההנהלה, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3. (א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא תציע ההנהלה לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא תציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי ההנהלה.

הזמנה

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. קודם לאסיפה הכללית ולא פחות מ-10 ימים לפני כינוסה יערכו בחירות בכל אחד מסניפי העמותה בהן יבחרו נציגים לאסיפה לפי מפתח של נציג לכל 10 חברים. נציגים אלו ישתתפו באסיפה הכללית וייצגו בה את הסניפים השונים. כל סניף יבחר לפחות 3 נציגים וזאת גם במקרה בו לא הגיע מספר חברי העמותה בסניף על 30. חברי עמותה שאינם שייכים לסניף יזומנו לפגישה מכינה באזור הגאוגרפי של מגוריהם שבה יבחרו נציגים באותה שיטה בה נבחרים נציגי הסניפים.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה ההנהלה, תחליט על אישורם, ותבחר בהנהלה ובועדת הבקורת.

מנין

8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר הנציגים שנבחרו בסניפים; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת. האסיפה הנדחית תערך באותו מקום לאחר שעה מהמועד שנקבע במקור לאסיפה באותו מקום וזאת ללא צורך בהזמנה נפרדת. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר

9. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': ההנהלה

מספר החברים

12. מספר חברי ההנהלה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

תקופת הכהונה

13. (א) ההנהלה תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר הנהלה חדשה; חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה.

(ב) חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה; חבר ההנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת ההנהלה

14. (א) נתפנה מקומו של חבר ההנהלה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלה.

(ב) חבר ההנהלה שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות ההנהלה

15. ההנהלה רשאית להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.

פרוטוקול

17. ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

זכות הייצוג

18. ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

נספח א'

נוהלים לייצוג עובדים

כחלק מיישום מטרותיה לסייע ולייצג עובדים תפעל העמותה לעידוד עובדים להתאגדות בועדי עובדים תוך חתירה לחתימה על הסכמים לרבות הסכמים קיבוציים. פעולת העמותה בתחום זה תעודד יחסי שיתוף פעולה עם מעבידים במטרה לבסס יחסי עבודה הוגנים ויציבים. לצורך כך תבחר האסיפה הכללית ועד ארצי שתפקידו לייזום ולהנהיג את פעולת העמותה בתחום זה. הועד הארצי יהיה מוסמך מטעם ההנהלה לפעול להקמת ועדי עובדים, להשתתף בניהול מו"מ על הסכמים קיבוציים, לאשר הכרזה על סכסוך עבודה ולאשר החלטה על שביתה ועל הפסקתה.

להלן נוהל פעולה של העמותה בתחום זה:

הקמתו של ועד עובדים

1 – בכל מקום עבודה תחתור העמותה לסייע לעובדים להקים ועד עובדים שייצג אותם במטרה להשגת הסכם קיבוצי עם המעסיק או לייצג את העובדים באופן קיבוצי ואישי אחר. ועד העובדים מהווה את הנציגות הישירה של העובדים במקום העבודה והוא אורגן של מען. תכלית הועד היא לטפל בבעיות של עובדים ובשיפור תנאי עבודתם.

  1. בהליך של התאגדות ראשונית, כאשר פונה למען קבוצת עובדים במטרה להתאגד להקים ועד ולהגיע להסכם קיבוצי תבחר העמותה באחת מהדרכים הבאות.

2.1 – הועד הארצי של מען יקבע בתאום עם הועד היוזם את שמות חברי ועד הפעולה במקום העבודה. מי שימונה להיות חבר בועד הפעולה חייב להיות עובד\ת שמועסק במקום העבודה יותר מחצי שנה. הועד הממונה יהיה בתפקידו עד לעריכת בחירות ראשונות לועד העובדים במקום העבודה.

2.2 – מועד הבחירות לועד העובדים. כאשר פונה קבוצת עובדים במקום עבודה למען בבקשה לסייע בארגון ועד עובדים המסונף לעמותת מען, תיזום העמותה בשיתוף עם העובדים בחירות לועד עובדים במקום העבודה. דרך עריכת הבחירות ועיתויין יקבעו במידת האפשר בהסכמה ותאום עם המעסיק במקום. ההחלטה על מועד הבחירות תעשה בפיקוח הועד הארצי של מען.

3 – אופי הבחירות – הבחירות לועד העובדים יערכו בהליך חשאי ודמוקרטי שבו תנתן לכל עובד במקום העבודה שצבר וותק בעבודה של 3 חודשים הזכות לבחור. לקראת הבחירות יכנס הועד הקיים אסיפה של העובדים במקום העבודה להכרזה על בחירות וקביעת ועדת בחירות (במקרה של מקום עבודה בו אין ועד, יכנס את האסיפה הועד הארצי של מען).

4- ועדת הבחירות תכלול עובדים שאינם מציגים את מועמדותם לועד העובדים. הועדה תכלול שלושה חברים ותעבוד בתאום ושיתוף פעולה עם מי שימונה לסייע להם מטעם הועד הארצי של מען. בכל מקרה בו תתגלה מחלוקת בין ועד העובדים ובין נציג הועד הארצי של מען שמונה לסייע לועדת הבחירות,תוכרע המחלוקת על ידי הועד הארצי של מען.

5- מועמדים לועד – רק מי שצבר ותק של חצי שנת עבודה במקום העבודה יוכל להציג מועמדות לועד העובדים. ועדת הבחירות תקבל בקשות של מועמדים לחברות בועד כשהן חתומות על ידי 5 עובדים לפחות. בקשות יוגשו לועד עד 7 ימים לפני מועד הבחירות שהוכרז. רשימת המועמדים שתאושר על ידי ועדת הבחירות תפורסם במקום בולט במקום העבודה לפחות  3 ימים לפני הבחירות. במקרה שבו ישנה הסכמה של שני שליש של הנוכחים באסיפת עובדים כללית במקום עבודה על מועמדים לועד עובדים, רשאים העובדים לבחור את הועד בהצבעה שתתקיים בו במקום באותה אסיפה. שימוש בהליך זה טעון אישור מוקדם של הועד הארצי של ארגון העובדים מען שיבטיח כי נשמרו הכללים של תנאי המועמדות (ותק חצי שנה במקום העבודה, חתימה של חמישה עובדים על המלצה למועמד) וכי הודעה נמסרה לכלל העובדים במקום העבודה על מיקום וזמן האסיפה. 

6 – ביום הבחירות תדאג ועדת הבחירות להכנת התשתית הטכנית להצבעת כלל העובדים כולל הכנת קלפי סגור וכן דפי הצבעה מתאימים ואפשרות להצבעה חשאית. עם סיום ההצבעה תערוך ועדת הבחירות בנוכחות נציג הועד הארצי של מען ספירת הקולות, ותודיע על תוצאותיה בנייר חתום על ידה ועל ידי הועד הארצי שיוצב במקום בולט במקום העבודה.

7 – ועד העובדים יכהן למשך שנתיים. בחירות לועד העובדים יעשו בפיקוח של הועד הארצי של מען ולאחר שהועד היוצא יגיש דין וחשבון על פעילותו בפני אסיפה כללית של חברי מען באותו מקום עבודה.

8 – הועד ייצג את כלל העובדים במקום העבודה כולל אלו שאינם חברי עמותת מען. חברי עמותת מען במקום העבודה יפעלו לכך שהנציגות שלהם בועד העובדים תהיה דומיננטית. מי שאינו חבר בעמותת מען לא יוכל להעמיד עצמו כמועמד לועד מטעם העמותה.

9 – ועד העובדים – בין שמונה או נבחר – יגבש בתאום עם הועד הארצי של מען את קו הפעולה במו"מ או בעת סכסוך עבודה. בכל מקרה בו תתגלה מחלוקת בין ועד העובדים ובין הועד הארצי של מען יובא ההסדר לאישור הועד הארצי של מען ובמידה ואושר יובא לאישור של אסיפה כללית של העובדים המאוגדים במען במקום העבודה.

10 – חברי עמותה שעמדתם לא התקבלה על ידי הועד הארצי יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

11 – תשלומים לקופת הועד – כלל העובדים במקום העבודה משלמים דמי ועד. חברי עמותת מען ישלמו דמי חבר בנוסף לדמי הועד. שעור דמי החבר ודמי הועד יקבעו בהתייעצות בין הועד הארצי וועד העובדים בכל מקום עבודה.

משא ומתן על הסכם קיבוצי

  • נבחר או מונה ועד עובדים חדש, יזום הועד הארצי של העמותה בשיתוף עימו פניה לפתיחת מו"מ עם ההנהלה על תנאי העבודה ובכלל זה השגת הסכם קיבוצי מפעלי או יישום הסכם ענפי קיים.
  • צוות המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי או הסכם אחר בין הועד ובין המעסיק או ארגון מעסיקים (להלן: הסכם), העתיד לחול על עובדים החברים במקום העבודה, ייקבע על ידי ועד העובדים. בצוות יהיה נציג אחד לפחות של הועד הארצי.
  • הסכם קיבוצי שאליו הגיע צוות המו"מ יחשב כטיוטה עד לאישורו על ידי ועד העובדים והועד הארצי של מען.
  • אחרי אישורו על ידי ועד העובדים והועד הארצי תובא טיוטת ההסכם להצבעה באסיפת עובדים בה זכאים להשתתף כל חברי מען שההסכם חל עליהם או לחילופין תופץ בדואר אלקטרוני לכלל חברי מען שההסכם חל עליהם ויושג רוב של עובדים שתמכו בו בהודעות אלקטרוניות.

5- במצב בו הועד הארצי של מען דוחה את הטיוטה המוצעת, הוא יהיה רשאי לשנות את הרכב צוות המו"מ. הצעות הועד הארצי לשינוי הטיוטה ושינוי הרכב הצוות יובאו לדיון והצבעה בפני האסיפה הכללית של העובדים בה זכאים להשתתף כל חברי מען שההסכם האמור חל עליהם.

חברי צוות המו"מ שעמדתם לא התקבלה יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

הכרזה על סכסוך עבודה

1- הועד הארצי יידון ויגבש הסכמות עם ועד העובדים קודם להכרזה על סכסוך עבודה במקום עבודה.

2- החלטת הועד הארצי בנושא זה יכולה להתקבל ברוב במהלך אחת מישיבותיו או בהצבעה פה אחד שתערך בכתב באמצעות דוא"ל.

3- מייד עם ההכרזה על סכסוך עבודה ימנה הועד הארצי לפחות נציג אחד מטעמו, שיהיה מוסמך לחתום על הכרזת סכסוך עבודה או על שביתה ויקח חלק בכל מהלך המו"מ יחד עם ועד העובדים.

4- צוות המו"מ שיכלול כאמור את מי שהוסמך לכך מטעם הועד הארצי ומטעם ועד העובדים, מוסמך להכריז על עיצומים זמניים או צעדי מחאה.

5- הכרזה על שביתה ללא הגבלת זמן טעונה אישור של הועד הארצי ושל אסיפת עובדים אליה יוזמנו כל חברי העמותה שהסכסוך נוגע להם , או לחילופין אישור בווטס אפ או בדואר אלקטרוני על ידי העובדים שחברים בעמותה.

6- הפסקת שביתה – החלטה על הפסקת שביתה שהוחלט כי תתנהל ללא הגבלת זמן, תתקבל רק לאחר קבלת החלטה על ידי הועד הארצי. לאחר שהושגה הסכמת הועד הארצי תכונס אסיפה אליה יוזמנו כל חברי העמותה שהסכסוך נוגע להם (כולל מי שהגיש בקשה להצטרף במשך השביתה) ותאשר או תדחה את ההחלטה ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה. אישור כזה יכול להיות מושג גם במצב בו הושג רוב של עובדים ענו להודעות ווטס אפ או דואר אלקטרוני שהופנו לכלל העובדים החברים בעמותה שלהם נוגעת ההחלטה.

7- חברי העמותה המתנגדים להחלטה, יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות