נוהלים לייצוג עובדים

נספח לתקנון עמותת מען

כחלק מיישום מטרותיה לסייע ולייצג עובדים תפעל העמותה לעידוד עובדים להתאגדות בועדי עובדים תוך חתירה לחתימה על הסכמים לרבות הסכמים קיבוציים. פעולת העמותה בתחום זה תעודד יחסי שיתוף פעולה עם מעבידים במטרה לבסס יחסי עבודה הוגנים ויציבים. לצורך כך תבחר האסיפה הכללית ועד ארצי שתפקידו לייזום ולהנהיג את פעולת העמותה בתחום זה. הועד הארצי יהיה מוסמך מטעם ההנהלה לפעול להקמת ועדי עובדים, להשתתף בניהול מו"מ על הסכמים קיבוציים, לאשר הכרזה על סכסוך עבודה ולאשר החלטה על שביתה ועל הפסקתה.

להלן נוהל פעולה של העמותה בתחום זה:

הקמתו של ועד עובדים

1 – בכל מקום עבודה תחתור העמותה לסייע לעובדים להקים ועד עובדים שייצג אותם במטרה להשגת הסכם קיבוצי עם המעסיק או לייצג את העובדים באופן קיבוצי ואישי אחר. ועד העובדים מהווה את הנציגות הישירה של העובדים במקום העבודה והוא אורגן של עמותת מען. תכלית הועד היא לטפל בבעיות של עובדים ובשיפור תנאי עבודתם.

2 – מועד הבחירות לועד העובדים. כאשר פונה קבוצת עובדים במקום עבודה למען בבקשה לסייע בארגון ועד עובדים המסונף לעמותת מען, תיזום העמותה בשיתוף עם העובדים בחירות לועד עובדים במקום העבודה. דרך עריכת הבחירות ועיתויין יקבעו במידת האפשר בהסכמה ותאום עם המעסיק במקום. ההחלטה על מועד הבחירות תעשה בפיקוח הועד הארצי של מען.

3 – אופי הבחירות – הבחירות לועד העובדים יערכו בהליך חשאי ודמוקרטי שבו תנתן לכל עובד במקום העבודה שצבר וותק בעבודה של 3 חודשים הזכות לבחור. לקראת הבחירות יכנס הועד הקיים אסיפה של העובדים במקום העבודה להכרזה על בחירות וקביעת ועדת בחירות (במקרה של מקום עבודה בו אין ועד, יכנס את האסיפה הועד הארצי של מען).

4- ועדת הבחירות תכלול עובדים שאינם מציגים את מועמדותם לועד העובדים. הועדה תכלול שלושה חברים ותעבוד בתאום ושיתוף פעולה עם מי שימונה לסייע להם מטעם הועד הארצי של מען. בכל מקרה בו תתגלה מחלוקת בין ועד העובדים ובין נציג הועד הארצי של מען שמונה לסייע לועדת הבחירות,תוכרע המחלוקת על ידי הועד הארצי של מען.

5- מועמדים לועד – רק מי שצבר ותק של חצי שנת עבודה במקום העבודה יוכל להציג מועמדות לועד העובדים. ועדת הבחירות תקבל בקשות של מועמדים לחברות בועד כשהן חתומות על ידי 5 עובדים לפחות. בקשות יוגשו לועד עד 7 ימים לפני מועד הבחירות שהוכרז. רשימת המועמדים שתאושר על ידי ועדת הבחירות תפורסם במקום בולט במקום העבודה לפחות 3 ימים לפני הבחירות.

6 – ביום הבחירות תדאג ועדת הבחירות להכנת התשתית הטכנית להצבעת כלל העובדים כולל הכנת קלפי סגור וכן דפי הצבעה מתאימים ואפשרות להצבעה חשאית. עם סיום ההצבעה תערוך ועדת הבחירות בנוכחות נציג הועד הארצי של מען ספירת הקולות, ותודיע על תוצאותיה בנייר חתום על ידה ועל ידי הועד הארצי שיוצב במקום בולט במקום העבודה.

7 – ועד העובדים יכהן למשך שנתיים. בחירות לועד העובדים יעשו בפיקוח של הועד הארצי של מען ולאחר שהועד היוצא יגיש דין וחשבון על פעילותו בפני אסיפה כללית של חברי מען באותו מקום עבודה.

8 – הועד ייצג את כלל העובדים במקום העבודה כולל אלו שאינם חברי עמותת מען. חברי עמותת מען במקום העבודה יפעלו לכך שהנציגות שלהם בועד העובדים תהיה דומיננטית. מי שאינו חבר בעמותת מען לא יוכל להעמיד עצמו כמועמד לועד מטעם העמותה.

9 – ועד העובדים יגבש בתאום עם הועד הארצי של מען את קו הפעולה במו"מ או בעת סכסוך עבודה. בכל מקרה בו תתגלה מחלוקת בין ועד העובדים ובין הועד הארצי של מען יובא ההסדר לאישור הועד הארצי של מען ובמידה ואושר יובא לאישור של אסיפה כללית של העובדים המאוגדים במען במקום העבודה.

10 – חברי עמותה שעמדתם לא התקבלה על ידי הועד הארצי יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

11 – תשלומים לקופת הועד – כלל העובדים במקום העבודה משלמים דמי ועד. חברי עמותת מען ישלמו דמי חבר בנוסף לדמי הועד. שעור דמי החבר ודמי הועד יקבעו בהתייעצות בין הועד הארצי וועד העובדים בכל מקום עבודה.

  1. במקרים בהם החליט הוועד הארצי כי יש צורך במינוי ועד עובדים, ימנה ועד זמני, אשר יהיה בתפקידו עד לבחירת ועד עובדים בהתאם להליכים הקבועים בתקנון.

משא ומתן על הסכם קיבוצי

1- נבחר או מונה ועד עובדים חדש, יזום הועד הארצי של העמותה בשיתוף עימו פניה לפתיחת מו"מ עם ההנהלה על תנאי העבודה ובכלל זה השגת הסכם קיבוצי מפעלי או יישום הסכם ענפי קיים.

2- צוות המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי או הסכם אחר בין הועד ובין המעסיק או ארגון מעסיקים (להלן: הסכם), העתיד לחול על עובדים החברים במקום העבודה, ייקבע על ידי ועד העובדים. בצוות יהיה נציג אחד לפחות של הועד הארצי.

3- הסכם קיבוצי שאליו הגיע צוות המו"מ יחשב כטיוטה עד לאישורו על ידי ועד העובדים והועד הארצי של מען.

4- אחרי אישורו על ידי ועד העובדים והועד הארצי תובא טיוטת ההסכם להצבעה באסיפת עובדים בה זכאים להשתתף כל חברי מען שההסכם חל עליהם. לחילופין תופץ טיוטת ההסכם בדואר אלקטרוני לכלל חברי מען שההסכם חל עליהם ויושג רוב של עובדים שתמכו בו בהודעות אלקטרוניות.

5- במצב בו הועד הארצי של מען דוחה את הטיוטה המוצעת, הוא יהיה רשאי לשנות את הרכב צוות המו"מ. הצעות הועד הארצי לשינוי הטיוטה ושינוי הרכב הצוות יובאו לדיון והצבעה בפני האסיפה הכללית של העובדים בה זכאים להשתתף כל חברי מען שההסכם האמור חל עליהם.

6- חברי צוות המו"מ שעמדתם לא התקבלה יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

הכרזה על סכסוך עבודה

1- הועד הארצי יידון ויגבש הסכמות עם ועד העובדים קודם להכרזה על סכסוך עבודה במקום עבודה.

2- החלטת הועד הארצי בנושא זה יכולה להתקבל ברוב במהלך אחת מישיבותיו או בהצבעה פה אחד שתערך בכתב באמצעות דוא"ל.

3- מייד עם ההכרזה על סכסוך עבודה ימנה הועד הארצי לפחות נציג אחד מטעמו, שיהיה מוסמך לחתום על הכרזת סכסוך עבודה או על שביתה ויקח חלק בכל מהלך המו"מ יחד עם ועד העובדים.

4- צוות המו"מ שיכלול כאמור את מי שהוסמך לכך מטעם הועד הארצי ומטעם ועד העובדים, מוסמך להכריז על עיצומים זמניים או צעדי מחאה.

5- הכרזה על שביתה ללא הגבלת זמן טעונה אישור של הועד הארצי ושל אסיפת עובדים בה ישתתפו כל חברי העמותה שהסכסוך נוגע להם.

6- הפסקת שביתה – החלטה על הפסקת שביתה שהוחלט כי תתנהל ללא הגבלת זמן, תתקבל רק לאחר קבלת החלטה על ידי הועד הארצי. לאחר שהושגה הסכמת הועד הארצי תכונס אסיפה של כל חברי העמותה שהסכסוך נוגע להם (כולל מי שהגיש בקשה להצטרף במשך השביתה) ותאשר או תדחה את ההחלטה ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה.

7- חברי העמותה המתנגדים להחלטה, יכולים לדרוש להופיע בפני ישיבה משותפת של הועד הארצי והנהלת העמותה שלה שמורה הסמכות להחליט בענין עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה.

עוד

עובדים ועובדות פלסטינים

ללא עבודה, ללא משכורת, ללא פיצויים

למעלה מ-100,000 עובדים פלסטינים אינם משתכרים למחייתם למעלה מחודש ימים, בגלל המלחמה והסגר, זולת אלפים בודדים של עובדים במקומות עבודה חיוניים והתנחלויות. נוכח מצוקתם הגוברת, פנינו יחד עם קו לעובד והקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א לרשות האוכלוסין ולמת"ש, וביקשנו לאפשר להם למשוך סכום חד פעמי מקרן הפנסיה שלהם.

המשך
פרסומים

מען – ארגון עובדים פנה לשר הרווחה, ח"כ יעקב מרגי, וקרא לו לשים קץ לפעולות המשמעתיות נגד עו"ד ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים.

לכבוד שר הרווחה חה"כ יעקב מרגי לכב' מ"מ מנכ"ל משרד הרווחה מר ינון אהרוני במייל –  mankal@molsa.gov.il   א.נ.,                                                                                       

המשך
תעשייה וענפים אחרים

עובדי ועובדות בית החולים הגריאטרי "הוד עמל" במישור אדומים התאגדו במען בדרישה להעסקה ישירה וחתימה על הסכם קיבוצי

כמחצית מעובדי ועובדות בית החולים הגריאטרי "הוד עמל" במישור אדומים התאגדו בשבוע שעבר במען – איגוד עובדים. רובם תושבי/ות הרשות הפלסטינית, המועסקים בבית החולים למעלה

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות